Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Vegfinans’ personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Vegfinans-konsernet samler inn og bruker personopplysninger.

Vegfinans, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger gjennom vår virksomhet ved innkreving av bompenger og ved besøk på nettstedet vårt. Erklæringen omfatter også generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger ved passering av bomstasjon

Innkreving av bompenger ved Vegfinans’ bomanlegg skjer utelukkende ved hjelp av automatiske bomstasjoner, der trafikantene blir fakturert for passeringene etter passering.

Alle norske bompengeanlegg er tilknyttet et felles sentralsystem (CSN) hvor all passeringsinformasjon fra bomstasjonene lagres og som inneholder alle nødvendige opplysninger knyttet til oppfølging av innkrevingen. CSN er levert av Q-Free ASA.

Behandlingsgrunnlaget for registrering av passeringsinformasjonen er inngåtte bompenge- og prosjektavtaler som gir Vegfinans rett til å kreve inn bompenger, jf Personvernforordningens art 6, 1 c). og Veglovens §27, femte ledd, jf Personvernforordningens art 6, 1 e).

Passeringer med AutoPASS- eller EasyGo-avtale (brikke) 

For de trafikantene som har AutoPASS- eller EasyGO-avtale, blir informasjon om passeringen lagret og belastet avtalen trafikanten har med sin brikkeutsteder. 

For at passeringene skal kunne registreres på avtalen, må avtalen være gyldig. Ved avtaleinngåelsen må trafikanten avgi opplysninger om navn, kjøretøy, registreringsnummer, med mer, se https://www.vegfinans.no/avtale.

Behandlingsgrunnlaget ved inngåelse av AutoPASS-avtale er selve avtaleinngåelsen, jf Personvernforordningens art 6, 1 b).

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer. Bomringer er bompengeanlegg rundt byer og omfatter per idag: Oslo, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Trondheim, Namsos og Kristiansand.

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, må parkeringskortet registreres hos den utstederen av brikke (bompengeselskapet) du har tegnet AutoPASS-avtale med. Dette gjøres ved å sende kopi av parkeringskortet, begge sider, med informasjon om hvilket bilnummer den skal registreres på. Informasjon om at det er knyttet et parkeringskort for forflytningshemmede behandles av utstederen (bompengeselskapet) som sensitive personopplysninger.

Passering uten avtale – full pris (uten brikke) 

Når et kjøretøy passerer gjennom bomstasjonene uten at det blir identifisert en brikke, blir det tatt bilde av kjøretøyets registreringsnummer. Det tas ikke bilder av personer i bilen. Bildene blir prosessert gjennom en OCR-motor for automatisk identifisering av registreringsnummer. Leseraten varierer gjennom året og fra bomstasjon til bomstasjon, men i gjennomsnitt identifiseres ca 80 % av passeringene automatisk. De resterende passeringene uten brikke krever manuell verifisering. Vegfinans AS har inngått avtale med Q-free Norge AS om manuell identifisering av registreringsnummer. Q-free Norge AS benytter underleverandør som utfører identifiseringen fra Filipinene.

Der det foretas bompasseringer av utenlandske kjøretøy uten avtale, blir eier av kjøretøyet fakturert av Euro Parking Collection plc (EPC) i England. 

Bilder fra bompasseringene blir oppbevart elektronisk i CSN, og blir slettet etter at faktura for bompasseringen er oppgjort, eller faktura på annen måte anses oppgjort, avskrevet, eller lignende.

Bilder blir slettet etter følgende antall dager: 

Hendelse/aktivitet

Antall dager etter hendelse/aktivitet

Faktura som gjelder avtalepassering er betalt 30
Faktura som gjelder fullprispassering er betalt 100
Passering som kreves inn via EPC er markert som betalt 100
Inkassosak er lukket 100
Passering er avskrevet 60
Passering "belastet" som gratis som følge av avtaletype / miljøvennlig kjøretøy (f. eks. elbiler) 30
Passering "belastet" som gratis som følge av timesregel / månedstak / bomstasjonsfritak 60

 

Behandling av personopplysninger på www.vegfinans.no

Administrerende direktør har det daglige ansvaret for Vegfinans’ behandlinger av person­opplysninger på vegfinans.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi person­opplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å inngå AutoPASS-avtale. Behandlings­grunnlaget i disse tilfelle er samtykke fra den enkelte.

CoreTrek AS er Vegfinans’ databehandler, og er vår leverandør for utvikling, vedlikehold og drift av nettstedet. CoreTrek AS kjøper sine driftstjenester hos Host Nordic AS.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Vegfinans og CoreTrek AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Vegfinans og CoreTrek AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Vegfinans samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vegfinans.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. 

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Vegfinans til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på vegfinans.no:

Navn: ”Dynamicweb.VisitDate” Levetid: slettes automatisk 1 år etter siste besøk
 ”Dynamicweb.VisitDate” er en vedvarende cookie. Den inneholder opplysninger om datoen for ditt siste besøk på nettside og brukes i forbindelse med statistikk. Cookien har en levetid på 1 år, og den slettes 1 år etter ditt siste besøk på nettsiden.

Navn: ”Dynamicweb.VisitorID” Levetid: slettes automatisk 1 år etter siste besøk
 ”Dynamicweb.VisitorID” er en vedvarende cookie. Den inneholder et unikt ID som du har fått ved å besøke nettsiden. Den brukes i forbindelse med statistikk. Cookien har en levetid på 1 år, og den slettes 1 år etter ditt siste besøk på nettsiden.

Navn: __utmv. Levetid: slettes automatisk etter to år.
 Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å overvåke trafikk på våre nettsider og sporing av hvilken type kategori av besøkende du er.

Navn: __ utmz. Levetid: slettes automatisk etter 180 dager.
 Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å overvåke trafikk på våre nettsider og sporing hvor den besøkende kommer fra (søkemotor, søkeord, link)

Navn: __ utma. Levetid: slettes automatisk etter to år.
 Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å overvåke trafikk på våre nettsider og sporing av hver besøkendes antall besøk, tidspunkt for det første besøket, tidligere besøk og dagens besøk.

Navn: __ utmb. Levetid: slettes automatisk når nettleserens økt er avsluttet.
 Denne informasjonskapselen fra Google brukes til å spore hvor lenge den besøkende ca. er på et nettsted: når et besøk starter og når det ca. slutter. Om du observerer cookie-endringer (for eksempel ved å bruke firecookie), vil du se regelmessige endringer.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

E-post og telefon

Vegfinans benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet.

Vegfinans benytter Trend Micro Hosted Email Security for automatisk skanning av all inngående e-post for å stoppe uønsket e-post og usikre vedlegg. Som e-postplattform benyttes Microsoft Office 365. Kundesenteret benytter sakshåndteringssystem fra SocialBoards AS. Henvendelser på e-post eller gjennom kontaktskjema på nettsiden til kundesenteret blir lagret og behandlet i løsningen til SocialBoards AS.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt og lengde på samtalen) logges i vår telefonsentral som er levert av Zisson AS. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter 90 dager. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Vegfinans behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er administrerende direktør som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til dennes arbeidsinstruks og tilrettelegging av dennes arbeid.

Logging i Vegfinans’ fagsystemer

Vegfinans har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer, og IT-ansvarlig har fått delegert ansvaret for dette. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om logger i personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14, samt personopplysningslovens § 8 f), for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn personopplysninger.

Rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vegfinans har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. 

De som er registrert i et av Vegfinans’ systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Vegfinans ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Personopplysninger utleveres som hovedregel ikke til andre enn den registrerte. Unntak gjelder for lovlig beslutning og beslag fra politiet i forbindelse med etterforskning av straffesak.   

Personvernombud

Vegfinans har eget personvernombud. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens etterlevelse av regelverket for behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal opptre uavhengig, være faglig kompetent og øke sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette kommer både virksomheten selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om til nytte.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelse av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer følgelig i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud. Henvendelsene må dreie seg om Vegfinans’ egen behandling av personopplysninger og i hovedsak gjelde spørsmål av generell eller prinsipiell karakter. 

Kontakt i så fall vårt personvernombud på personvernombud@vegfinans.no.

Kontaktinformasjon

Henvendelser tilknyttet registrerte opplysninger om deg kan fås ved henvendelse til kundesenteret på:

www.vegfinans.no/Kontakt/Kontaktskjema
Telefon: +47 32 80 82 70
Postadresse: Ing. Rybergs gate 99, 3027 Drammen


Oppdatert per 6. november 2019

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert