Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

28. mars 2019 | Vegfinans AS

Endring i takstretningslinjene - Bortfall av fritaksordninger

Endringene gjelder kjøretøy ved arbeid på vei, kjøretøy i begravelsesfølge og manuell refusjon for forflytningshemmede

 

Opphør av fritak for kjøretøy i arbeid på vei og kjøretøy i begravelsesfølge  

Ordningen med fritak for kjøretøy ved arbeid på vei og kjøretøy i begravelsesfølge opphører med virkning fra dags dato.
Allerede innvilgede fritaksordninger for kjøretøy i arbeid på vei, løper ut gitt fritaksperiode. Ingen fritak fornyes.

Opphør av refusjonsordning for forflytningshemmede

For personer med parkeringstillatelse etter forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer ( parkeringsforskriften ) skal følgende fritak gjelde i bomringer:   
 
A – Det kan etter søknad gis bompengefritak for ett kjøretøy ved framvisning av parkeringstillatelsen som er utstedt på fører eller passasjer. Ordningen gjelder ikke institusjoner.

B - Det kan inngås avtale med et bompengeselskap om brikke som gir bompengefritak for inntil to biler for familier med forflytningshemmede barn, når barnet har parkeringstillatelse.  

Tidligere ordning med muligheten for refusjon av bompengeavgift ved framvisning av parkeringstillatelse i etterkant, opphører med virkning fra dags dato.

 

Fritaket gjelder kun med gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke. 

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert