Hopp til hovedinnhold

Prisjustering av takster E16 Oppland

Onsdag 1.mars kl. 10:00 prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen for E16 Bagn - Bjørgo

Takster fra 1. mars 2023 klokka 10:00

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 140 S (2014-2015), Innst. 29 S (2015-2016) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.